การเปิดตัวโครงการขยายผลของกองทุน FLR 349

ณ.ตำบลบ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์และอาหารยั่งยืนFLR349 ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการขยายผลของกองทุน ณ.ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายในสองตำบลคือ ตำบลบ้านทับและที่บ้านโหล่งผง ตำบลกองแขก เพื่อส่งเสริมอาชีพใหม่ทดแทนการปลูกข้าวโพคเลี้ยงสัตว์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ในรูปแบบป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง อย่างยั่งยืน โดยเน้นการพึ่งพาตนเองด้านอาหารและการสร้างรายได้ใหม่บนฐานทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานตามหลักการโลคอฟุ๊ดและเศรษฐกิจท้องถิ่นร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการทางสังคมเชียงใหม่และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล , ธ.ก.ส. , WWF  ตั้งเป้าสนับสนุนเกษตรกร 1,500  ครอบครัว ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง 15,000 ไร่  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG