บจก.เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ

คณะผู้บริหาร บจก.เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการของสมาชิกกองทุน FLR349 ที่บ้านโหล่งปง ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตแบบเก่ามาสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ ลดพื้นที่เพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นพืชผสมผสานตามหลักการป่าสามอย่างประ.โยชน์สี่อย่าง ให้ความสำคัญกับลการผลิต เพื่อการบริโภค เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร (24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 )
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG