Forest Landscape Restoration Fund

เปิดศูนย์ Center for Social Impact

กองทุน FLR349 ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมเปิดศูนย์ CSI ( Center for Social Impact ) มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ และ กิจกรรมการเปิดตัวสมาคม SE Thailand โดยมีเครือข่ายผู้ประกอบการทางสังคมเชียงใหม่ เข้าร่วมจำนวนมาก  โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่ด้วยโมเคลธุรกิจเพื่อสังคมของคนเชียงใหม่