Forest Landscape Restoration Fund

การปลูกป่า ณ.บ้านบัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562  เมื่อฝนตกความมีชีวิตชีวาของชีิวิตเกษตรกรก็กลับมา…..บ้านบัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของกองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและอาหารยั่งยืน Flr349  เริ่การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตัวเองตามหลักการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง มุ่งสู่เป้าหมายยการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน