กองทุน FLR349 ร่วมหารือกลุ่มพันธมิตร

กองทุน FLR349  , สหกรณ์นิคมแม่แจ่ม ,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ , สวทช.ภาคเหนือ , อบต.กองแขก , WWF  ร่วมหารือที่สำนักงานสหกรณ์นิคมแม่แจ่ม จำกัด ตำบลกองแขก เืพ่อร่วมกั้นพำัฒนาพื้นที่บ้านโหล่งปง เป็นแหล่งผลิตพืชผัก ผลไม้ อินทรีย์และปลอดภัยเป็าหมาย เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงหใ้กับสมาชิก 500 ครอบครัว รวมพื้นที่ ราว 5,000 ไร่สู่การพัมนาอย่างยั่งยืนตามโมเดลกองทุน "น้อมนำศาสตร์พระราชา ได้ป่าพื้นคืน ได้อาชีพยั่งยืน ได้อาหารปลอดภัยบ" ในรูปแบบการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG