กองทุน FLR349 ร่วมกับ ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิตตัวโครงการเชียงใหม่ “Local Food “

กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า FLR349 ร่วมก้ับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดตัวโครงการเชียงใหม่ "local Food " เป็นโครงการที่จะนำผลผลิตของสมาชิกกาองทุนฯ มาจัดจำหน่ายผ่านห่วงโซ่อุปทาน เชียงใหม่ " Local Food " โดยผลผลิตที่จำหน่านยเป็นผลผลิตอินทรีย์โดยยึดหลัก สด ปลอดภัย อร่อย ยั่งยืน (3 มกราคม พ.ศ.2562)
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG