กองทุน FLR349 พื้นที่โครงการต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่โครงการต้นแบบอีกพื้นที่หนึ่งคือ บ้านโหล่งปง ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ กองทุน FLR349 ได้ทำข้อตกลงร่วมกับสหกรณ์นิคมแม่แจ่มที่มีพื้นที่ภายใต้การดูแลอยู่กว่า 5,000 ครอบครัว พื้นที่รวมทั้งหมดอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 900-1,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ทำเกษตรเชิงเดี่ยว ใช้สรเคมีเข้มข้นกับพืชผักเมืองหนาวมายาวนาน เพื่อเปลี่ยนสู่เป้าหมาย "น้อมนำศาสตร์พระราชา ได้ป่าฟื้นคืน ได้อาชีพยั่ง ได้อาหารปลอดภัย " ด้วยป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง ตามโมเดลกองทุน ฯ  
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG