Forest Landscape Restoration Fund

สมาชิกเข้าร่วมโครงการ FLR349 ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน

ลำดับ ชื่อ – สกุล พท.ที่ปลูก บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จังหวัด จำนวน
พื้นที่
(ไร่)
พื้นที่ปลูก โกโก้ (ไร่) ใช้ พท.ร่วมโกโก้
1 นายนิพัทธ์พล พรมภิละ ห้วยค่า 124 2 บัวใหญ่ น่าน 10 5 ร่วม
2 นายเผียน สาธุสิทธิ์ ไฮ่ห้วยจอยเหนือ 145 3 บัวใหญ่ น่าน 10 5 ร่วม
3 นางสังวาลย์ อินนะใจ ห้วยขุมคำ 166 3 บัวใหญ่ น่าน 10 2 แยก
4 นางบัวไล ถานันทร ห้วยบง 10 2 บัวใหญ่ น่าน 10 5 แยก
5 นายสง่า ตุ้ยน้อย สวนน้ำแหง 112 1 บัวใหญ่ น่าน 10 3 ร่วม
6 นายสุภาส นาเข้าต้ม ห้วยบง 181 3 บัวใหญ่ น่าน 10 5 ร่วม
7 นายบุญส่ง ไชยแก้วมา จำแจ๊ะ 160 8 บัวใหญ่ น่าน 10 5 ร่วม
8 นายสลักษณ์ สุธรรมจา ห้วยหินเหล็กไฟ 143 4 บัวใหญ่ น่าน 5 2 ร่วม
9 นางบุญครีม อินจา สันมะปิ่น 8 บัวใหญ่ น่าน 5 ป่า
10 นางลัดดา คำสุรันทร์ ห้วยเฮี้ย 85 7 บัวใหญ่ น่าน 5 2 แยก
11 นายธวัชชัย ทภูมินทร์ สันห้วยต้นแป้น 2 2 บัวใหญ่ น่าน 5 3 แยก
12 นางนำ กองสอน ห้วยคา 40 7 บัวใหญ่ น่าน 5 5 ร่วม
13 นางสะบา จันทา ห้วยฮู้ด 12 8 บัวใหญ่ น่าน 5 3 แยก
14 นายเทียม จันทา สันน้ำสระ-ห้วยหางมอง 196 8 บัวใหญ่ น่าน 5 5 ร่วม
15 นายคม แลโค้ง สันปั๋นกี้/ห้วยปู่ต้าว 94 3 บัวใหญ่ น่าน 4 1 แยก
16 นายศราวุธ แก้วธรรม ห้วยผา/สวนผาลาย 30 4 บัวใหญ่ น่าน 4 2 ร่วม
17 นางขวัญใจ แขวงเรียงขวาง ห้วยจำฮ่าง 58 2 บัวใหญ่ น่าน 4 2 แยก
18 นายสวงค์ โนต๊ะยศ น้ำสระ 74 1 บัวใหญ่ น่าน 4 1 แยก
19 นางสุภาพ คำพรม หนองป่าง 74 8 บัวใหญ่ น่าน 3 1 แยก
20 นางสุภาพ วุฒิ ห้วยม่วงคำ 64 2 บัวใหญ่ น่าน 3 3 แยก
21 นางวิราวรรณ์ ตุ้ยน้อย ฮ่องหมากแขว่น 50 2 บัวใหญ่ น่าน 3 3 ร่วม
22 นางฑิฆัมพร กองสอน สวนหลักแปด 82 8 บัวใหญ่ น่าน 3 3 ร่วม
23 นายสอน กันทะเสน เปิงเด่นสาย 9 2 บัวใหญ่ น่าน 2 2 ร่วม
24 นายชาญ ขัตติยะ ห้วยหมี 119 4 บัวใหญ่ น่าน 2 2 ร่วม
25 นายบุญเลิศ ธรรมใจอุด ห้วยครองควาย 92 1 บัวใหญ่ น่าน 2 1 ร่วม
26 นายต่วน ต๊ะติ๊บ สวนน้ำแหง 51 4 บัวใหญ่ น่าน 2 2 ร่วม
27 นางสมหวัง มามาตร ห้วยวังผาง 53 2 บัวใหญ่ น่าน 2 2 ร่วม
28 นายก้าน ธิตา ห้วยบง 84 2 บัวใหญ่ น่าน 2 2 ร่วม
29 นางสาว กนิษฐา โนอินทร์ หลักแปด 46 7 บัวใหญ่ น่าน 1 2 ร่วม
30 นางชิต ต๊ะตี๊บ สวนน้ำออกฮู 97 2 บัวใหญ่ น่าน 2 2 แยก
31 นายอำนวย กองสอน 82 2 บัวใหญ่ น่าน 3 แยก
32 นายวัย ทะภูมินทร์ 42 2 บัวใหญ่ น่าน 5 แยก
33 นางละเอียด ทานะ 80 7 บัวใหญ่ น่าน 2 แยก
34 นายเอ สินรัตน์ 67 3 บัวใหญ่ น่าน 2 แยก

ตาราง ข้อมูลประชากรที่เข้าร่วมกองทุนบ้านแม่ขี้มูก จำนวน 9 ราย

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

บ้านเลขที่

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

จำนวนพื้นที่ทั้งหมด
(ไร่)

จำนวนพื้นที่เข้าร่วม Package 1
(ไร่)

จำนวนพื้นที่เข้าร่วม Package 2
(ไร่)

1

นางคำป้อ ไชยมูล

13

1

บ้านทับ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

5-0-0

5

2

นางสาวภัสสรกันต์ มอญตา

19

1

บ้านทับ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

18-3-69

5

13-3-69

3

นายอินสอน มอญตา

5/1

1

บ้านทับ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

16-0-12

5

3-0-0

4

นางศศิกานต์ ยืนยง

43/1

12

ช่างเคิ้ง

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

12-0-79

5

7-0-79

5

นายณรงค์ นันยา

1

บ้านทับ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

18-0-66

5

13-0-66

6

นายมานิต สารินจา

16/2

1

บ้านทับ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

11-3-8

5

7

นายธีราพัทธ์ ประโยม

1

บ้านทับ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

1-0-0

1-0-0

8

นางกุลกนก(แปลงสาธิต) มณีวงศ์

1

บ้านทับ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

9-2-16

9-2-16

9

นายอินแก้ว นันยา

83

1

บ้านทับ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

20-2-39

20-2-39

รวม

30

68-1-69

 

ข้อมูลประชากรที่เข้าร่วมกองทุนบ้านโหล่งปง จำนวน 16 ราย

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

บ้านเลขที่

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ปลูกผัก ผลไม้เศรษฐกิจ

ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง

หมายเหตุ

1

นายติ๊บ ตาจุมปา

235

12

ช่างเคิ้ง

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

13

2

นายกมล กุออ

190

12

ช่างเคิ้ง

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

5

3

นางกรรณิกา จันทร์ตา

205

12

ช่างเคิ้ง

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

4

4

นายทองคำ อุปนันท์

147

12

ช่างเคิ้ง

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

12

5

นายสวัสดิ์ อุปนันท์

219

12

ช่างเคิ้ง

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

6

6

นายไมตรี รินไชยา

กองแขก

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

5

7

นายมณเฑียร รู้เที่ยง

กองแขก

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

5

8

นายเสวตร์ ปิงกุล

121

12

ช่างเคิ้ง

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

13

5

ปลูกผักและแปลงไม้ผลสาธิตปลูก

9

นายติ๊บ มังสุยะ

62/1

12

ช่างเคิ้ง

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

5

ปลูกผักอย่างเดียว
ไม่ปลูกป่า

10

นายไกรสร แสนเพชรไพบูรณ์

7

4

กองแขก

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

10

แปลงเศรษฐกิจ
ไม่ปลูกป่า

11

นายสุนทร แสนวังทอง

12

4

กองแขก

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

10

แปลงเศรษฐกิจ
ไม่ปลูกป่า

12

นายทองสวัสดิ์ แก้วประเสริฐ

กองแขก

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

2

แปลงเศรษฐกิจ
ไม่ปลูกป่า

13

นายมานะ ธนะฟู

30

11

กองแขก

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

6

ไม้ผลเศรษฐกิจ
ไม่ปลูกป่า

14

นางศศิกานต์(บ้านแม่ขี้มูก) ยืนยง

43/1

12

ช่างเคิ้ง

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

4

ปลูกผักอย่างเดียว

5

นายประเสริฐ บุญขวาง

กองแขก

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

4

16

นายวินัย รู้ดี

259

12

ช่างเคิ้ง

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

6

รวมพื้นที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่)

50

65

พื้นที่รวมทั้งหมด

115