FLR349 LOGO

โมเดลเรือธงที่สร้างขึ้นสำหรับการนำมาใช้แก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าต้นน้ำ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม และความมั่นคงทางอาหาร

โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและสร้างผลประโยชน์ร่วมกันตามแนวทางการพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายของกองทุน FLR349 นี้คือจะเป็นโมเดลที่สามารถขยายไปใช้ได้ในทุกพื้นที่ ในระดับประเทศและสากล โดยภายใน 10 ปีจะต้องบรรลุเป้าหมายสร้างป่าสร้างอาหารให้ได้ 50,000 ไร่ เปลี่ยนพื้นที่ต้นน้ำที่เสื่อมโทรมในประเทศเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารสืบให้ลูกหลานอย่างยั่งยืน

The partnership among Agoda (Thailand) and WWF-Tha...
east
FLR349 สู่แพลตฟอร์มจัดการเศรษฐกิจสีเขียว...
east
การเปิดตัวโครงการขยายผลของกองทุน FLR 349...
east
เปิดตัวโครงการ ณ.บ้านบัวใหญ๋ อ.นาน้อย จ.น่าน...
east
การปลูกป่า ณ.บ้านบัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน...
east
เปิดศูนย์ Center for Social Impact...
east
หารือเครือข่ายผู้ประกอบการทางสังคม เชียงใหม่...
east
การรับมอบต้นกล้ามะม่วงแก้วขมิ้น...
east
นำเสนอแผนงานการปลูกป่า 2.5 ล้านต้น...
east
ผู้ประกอบการจากจังหวัดจันทบุรีเข้าเยี่ยมชมโครงการ...
east
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯของกองทุน ศึกษาดูงาน...
east
หารือร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย...
east
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG